Home » Venkatesh Aarti » Shrit Kamala Kuch- Venkatesh Aarti

Shrit Kamala Kuch- Venkatesh Aarti

Lyrics: Shrit Kamala Kuch

Shrit kamala kuch mandal ghrit kundal ae,
Shrit kamala kuch mandal ghrit kundal ae,

Kalit lalit banmaaljai jai dev hare,
Kalit lalit banmaaljai jai dev hare,

Dinmanimandalmandan bhav khandan ae,
Dinmanimandalmandan bhav khandan ae,
Munijanmaanashans jai jai dev hare,
Munijanmaanashans jai jai dev hare,

Kaliyavishdhar gatrajjan jan rajaan ae,
Kaliyavishdhar gatrajjan jan rajaan ae,
Yadukul nalin denesh jai jai dev hare,
Yadukul nalin denesh jai jai dev hare,

Madhumurnarak vinashak garudasan ae,
Madhumurnarak vinashak garudasan ae,
Surpurkeli nidaan jai jai dev hare,
Surpurkeli nidaan jai jai dev hare,

Amalkamaldal lochan bhavmechan ae,
Amalkamaldal lochan bhavmechan ae,
Tribhuwan bhawan nidaan jai jai dev hare,
Tribhuwan bhawan nidaan jai jai dev hare,

Janaksuta krit bhushan jit dushan ae,
Janaksuta krit bhushan jit dushan ae,
Samarsamit dashkand jai jai dev hare,
Samarsamit dashkand jai jai dev hare,

Abhinav jal dhar sundar ghrit mandir ae,
Abhinav jal dhar sundar ghrit mandir ae,
Shreemukh Chandra kachor jai jai dev hare,
Shreemukh Chandra kachor jai jai dev hare,

Tav charano prantabaymiti bhaavaya ae,
Tav charano prantabaymiti bhaavaya ae,
Kuru kushalam pranteshu jai jai dev hare,
Kuru kushalam pranteshu jai jai dev hare,

Shreejaidev kaverind kurutemudam,
Shreejaidev kaverind kurutemudam,
Mangal mujjwal gitam jai jai dev hare,
Mangal mujjwal gitam jai jai dev hare,