Home » Anuradha Paudwal Bhajan » Shiv Rudrashtakam Stotra By Anuradha Paudwal

Shiv Rudrashtakam Stotra By Anuradha Paudwal

Lyrics:Shiv Rudrashtakam Stotra

Namaamisham-ishaana nirvaanna-rupam
Vibhum vyaapakam Brahma-veda-svarupam
Nijam nirgunam nirvikalpam niriiham
Chidakasham-aakaasha-vaasam bhaje-ham

Niraakaaram-omkara-moolam turiiyam
Giraa-jnyana-gotiitam-isham giriisham
Karaalam mahaakaal-kaalam krpaalam
Gunaagaar-samsaar-paaram nato-ham

Tusshara-adri-samkaasha-gauram gabhiram
Mano-bhuta-koti-prabhaa-shri shariram
Sphuran-mauli-kallolini charu-ganga
Lasad-bhaala-baalendu kanthe bhujangaa

Chalat-kundalam bhru-sunetram vishaalam
Prasanna-nanam niil-kantham dayaalam
Mrgadhish-charma-ambaram munda-maalam
Priyam shankaram sarva-naatham bhajaami

Prachandam prakrshtam pragalbham paresham
Akhanndam ajam bhaanu-koti-prakaasham
Tryah-shool-nirmulanam shool-paanim
Bhajeham bhavaani-patim bhaav-gamyam

Kalaatita-kalyana kalpa-anta-kaari
Sada sajjana-ananda-daataa puraari
Chid-aananda-samdoha moha-pahari
Prasida prasida prabho manmatha-ari

Na yaavad umaa-naatha-paada-aravindam
Bhajanti-iha loke pare va naraanaam
Na taavat-sukham shaanti santaapa-naasham
Prasida prabho sarva-bhuuta-adhi-vaasam

Na jaanaami yogam japam naiva pujaam
Natoham sadaa sarvadaa shambhu-tubhyam
Jaraa-janma-duhkhau-gha taatapya-maanam
Prabho paahi aapanna-maam-isha shambho

Check Also

Shiv Shankar Bhole\ Shiv Bhajan

Lyrics: Shiv Shankar Bhole Umapati Mahadev Shiv Shankar Bhole Umapati Mahadev Shankar Shiv Bhole Umapati …