Home » Shiv Chalisa » Shiv Manas Puja – Shiv Stotra Lyrics By Ramesh Bhaji Ojha

Shiv Manas Puja – Shiv Stotra Lyrics By Ramesh Bhaji Ojha

Lyrics:Shiv Manas Puja

Ratnaih kalpitam-aasanam hima-jalaih
snaanam cha divya-ambaram

Naanaa-ratna-vibhushitam mrga-madaa
moda-angkitam chandanam

Jaati-champaka-bilva-patra-rachitam
pushpam cha dhoopam tathaa

Diipam deva daya-nidhe pashupate
hrt-kalpitam grhyataam

Sauvarne nava-ratna-khanda-rachite
paatre ghrtam paayasam

Bhakshyam pancha-vidham payo-dadhi-yutam
rambhaa-phalam paanakam

Shaakaanaam-ayutam jalam ruchikaram
karpoora-khanndojjvalam

Taambulam manasaa mayaa virachitam
bhaktyaa prabho sviikuru

Chatram chamarayor-yugam vyajanakam
cha-adarshakam nirmalam

Viina-bheri-mrdangga-kahala-kalaa
giitam cha nrtyam tathaa

Sashtaangam prannatih stutir-bahu-vidhaa
hye-tat-samastam mayaa

Sankalpen samarpitam tava vibho
pujaam grhaanna prabho

Aatmaa tvam girijaa matih sahacharaah
praannaah shariiram grham

Puujaa te vissayop-bhoga-rachana
nidraa samaadhi-sthitih

Sancharah padayoh pradakshin-vidhih
stotrani sarvaa giro

Yad-yat-karma karomi tat-tad-akhilam
shambho tava-araadhanam

Kara-charanna-krtam vaak
kaaya-jam karma-jam vaa

Shravanna-nayana-jam vaa
maanasam vaaparaadham

Vihitam-avihitam vaa
sarvam-etat-khsamasva

Jaya jaya karunna-abdhe
shri-Mahadeva Shambho

Check Also

Chidanand Roop Shivoham Shivoham- Shiv Bhajan

Lyrics:Chidanand roop, shivoham shivoham Chidanand roop, shivoham shivoham Aham nirvikalpo, niraakar roop, vibhor vyaap sarvatra, …