Home » Lakshmi maa aarati » Mahalakshmi Ashtakam – Lakshmi Mata Vandana

Mahalakshmi Ashtakam – Lakshmi Mata Vandana

Lyrics: Mahalakshmi Ashtakam

Namostute namostute namostute
Namostute namostute namostute
Namastestu mahamaaye sreepeethe surapoojite

Sankha chakra gada haste
Maha lakshmi namostute
Namostute namostute namostute
Namaste garudaroodhe kolasura bhayankari
Sarva paap hare devi

Maha lakshmi namostute
Namostute namostute namostute

Sarvajye sarva varade sarva dushta bhayankari
Sarva duhkha hare devi, maha lakshmi namostute
Siddhi buddhi pradhe devi, bhukthi mukthi pradayini
Manthra moorthe sada devi, maha lakshmi namostute
Namostute namostute namostute

Adyantarahite devi, aadya shakti mahesvari
Yogaje yoga sambhoothe, maha lakshmi namostute
Namostute namostute namostute
Sthoola sookshma maharudre
Mahashakti mahodhare, maha paap hare devi

Maha lakshmi namostute
Namostute namostute namostute

Padmaasan sthite devi, para bramha swaroopini
Paramesi jaganmatar, maha lakshmi namostute
Namostute namostute namostute

Svetambardhare devi, nanalankara booshite
Jagat stithe jaganmathar maha
Lakshmi namostute
Namostute namostute namostute

Maha lakshmi ashtakam stotram
Yah patheth bhakti mannaraha
Sarva siddhi mavapnoti
Rajyam prapnoti sarvada
Namostute namostute namostute

Ek kalam pathem nityam
Maha paap vinashanam
Dwi kalam yah pathen nithyam
dhana dhanya samanvitaha
Namostute namostute namostute

Thrikalam yah pathen nithyam, maha shathru vinasanam
Maha lakshmir baven nithyam, prasanna varada subha
Namostute namostute namostute…

Check Also

Shree Maha Lakshmi Chalisa

Lyrics: Shree Maha Lakshmi Chalisa Jai jai shri maha laxmi karu maat tav dhyan Sitkaj …