Home » Jagjit Singh » Maam Valokya Pankaj Lochan- Ram Bhajan By Jagjit Singh

Maam Valokya Pankaj Lochan- Ram Bhajan By Jagjit Singh

Lyrics: Maam Valokya Pankaj Lochan

Jai jai Ram jai jai Ram jai Ram jai jai Ram,

Jai jai Ram jai jai Ram jai Ram jai jai Ram,
Jai jai Ram jai jai Ram jai Ram jai jai Ram,
Jai jai Ram jai jai Ram jai Ram jai jai Ram,

Maam valoka pankaj lochan, Maam valoka pankaj lochan,
kripa vilochan soch vilochan,
Jai jai Ram jai jai Ram jai Ram jai jai Ram,
Jai jai Ram jai jai Ram jai Ram jai jai Ram,

Nil taam ras, Shyam kaam wari, Nil taam ras, Shyam kaam wari ,
hridya kanj matrang madhup Hari,
Jai jai Ram jai jai Ram jai Ram jai jai Ram,
Jai jai Ram jai jai Ram jai Ram jai jai Ram,

Jaatudhaam pad bali ranjan, Jaatudhaam pad bali ranjan,
Muni sanjan ranjan adhganjan Ram,
Jai jai Ram jai jai Ram jai Ram jai jai Ram,
Jai jai Ram jai jai Ram jai Ram jai jai Ram,

Ru sur sasi nabhvrinda balahak, Ru sur sasi nabhvrinda balahak,
Asran saran din jan daahak,
Jai jai Ram jai jai Ram jai Ram jai jai Ram,
Jai jai Ram jai jai Ram jai Ram jai jai Ram,

Ujwal vipul bhaar mahi khandit, Ujwal vipul bhaar mahi khandit,
Khar dushan viraadh madh pandit,
Jai jai Ram jai jai Ram jai Ram jai jai Ram,
Jai jai Ram jai jai Ram jai Ram jai jai Ram,

Ram naari sukh rup dhup var, Ram naari sukh rup dhup var,
Jai dasrath kul kumud sudhakar,
Jai jai Ram jai jai Ram jai Ram jai jai Ram,
Jai jai Ram jai jai Ram jai Ram jai jai Ram,

Sujash puraan vidhit vigh maadham, Sujash puraan vidhit vigh maadham
Gaawat sur muni sant samagam,
Jai jai Ram jai jai Ram jai Ram jai jai Ram,
Jai jai Ram jai jai Ram jai Ram jai jai Ram,

Kaarunit bali ik madhkhandan, Kaarunit bali ik madhkhandan,
Sab vidhikushal khosla vandan,
Jai jai Ram jai jai Ram jai Ram jai jai Ram,
Jai jai Ram jai jai Ram jai Ram jai jai Ram,

Kali mal mathan naam mam taaham, Kali mal mathan naam mam taaham,
Tulsidas prabhu paahi path jan Ram
Jai jai Ram jai jai Ram jai Ram jai jai Ram,
Jai jai Ram jai jai Ram jai Ram jai jai Ram,

Jai jai Ram jai jai Ram jai Ram jai jai Ram,
Jai jai Ram jai jai Ram jai Ram jai jai Ram,
Jai jai Ram jai jai Ram jai Ram jai jai Ram,
Jai jai Ram jai jai Ram jai Ram jai jai Ram,

Check Also

Swarg Se Sundar Mithila Dham- Ram Bhajan

Lyrics: Swarg se sundar mithila dham Swarg se sundar mithila dham, maandan ayachi raja janak …