Home » Venkatesh Aarti

Venkatesh Aarti

Shrit Kamala Kuch- Venkatesh Aarti

Lyrics: Shrit Kamala Kuch Shrit kamala kuch mandal ghrit kundal ae, Shrit kamala kuch mandal ghrit kundal ae, Kalit lalit banmaaljai jai dev hare, Kalit lalit banmaaljai jai dev hare, Dinmanimandalmandan bhav khandan ae, Dinmanimandalmandan bhav khandan ae, Munijanmaanashans jai jai dev hare, Munijanmaanashans jai jai dev hare, Kaliyavishdhar gatrajjan …

Read More »