Home » Lakshmi Ganesh Mantra » 108 Names of Godess Lakshmi

108 Names of Godess Lakshmi

Lyrics: 108 Names of Godess Lakshmi

1 Om Prakrityai Namah
2 Om Vikrityai Namah
3 Om Vidyaayai Namah
4 Om Sarvabhutahitapradaayai Namah
5 Om Shraddhaayai Namah
6 Om Vibhuutyai Namah
7 Om Surabhyai Namah
8 Om Paramaatmikaayai Namah
9 Om Vaache Namah
10 Om Padmaalayaayai Namah
11 Om Padmaayai Namah
12 Om Shuchaye Namah
13 Om Swaahaayai Namah
14 Om Svadhaayai Namah
15 Om Sudhaayai Namah
16 Om Dhanyaayai Namah
17 Om Hiranmayyai Namah
18 Om Laxmyai Namah
19 Om Nityapushhtaayai Namah
20 Om Vibhaavaryai Namah
21 Om Adityai Namah
22 Om Ditye Namah
23 Om Deepaayai Namah
24 Om Vasudhaayai Namah
25 Om Vasudhaarinyai Namah
26 Om Kamalaayai Namah
27 Om Kaantaayai Namah
28 Om Kamaaksyai Namah
29 Om Krodhasambhavaayai Namah
30 Om Anugrahapradaayai Namah
31 Om Buddhaye Namah
32 Om Anaghaayai Namah
33 Om Harivallabhaayai Namah
34 Om Ashokaayai Namah
35 Om Amritaayai Namah
36 Om Deeptaayai Namah
37 Om Lokashokavinaashinyai Namah
38 Om Dharmanilayaayai Namah
39 Om Karunaayai Namah
40 Om Lokamaatre Namah
41 Om Padmapriyaayai Namah
42 Om Padmahastaayai Namah
43 Om Padmaakshyai Namah
44 Om Padmasundaryai Namah
45 Om Padmodbhavaayai Namah
46 Om Padmamukhyai Namah
47 Om Padmanaabhapriyaayai Namah
48 Om Ramaayai Namah
49 Om Padmamaalaadharaayai Namah
50 Om Devyai Namah
51 Om Padminyai Namah
52 Om Padmagandhinyai Namah
53 Om Punyagandhaayai Namah
54 Om Suprasannaayai Namah
55 Om Prasaadabhimukhyai Namah
56 Om Prabhaayai Namah
57 Om Chandravadanaayai Namah
58 Om Chandraayai Namah
59 Om Chandrasahodaryai Namah
60 Om Chaturbhujaayai Namah
61 Om Chandraruupaayai Namah
62 Om Indiraayai Namah
63 Om Indushiitalaayai Namah
64 Om Aahlaadajananyai Namah
65 Om Pushhtayai Namah
66 Om Shivaayai Namah
67 Om Shivakaryai Namah
68 Om Satyai Namah
69 Om Vimalaayai Namah
70 Om Vishvajananyai Namah
71 Om Tushhtayai Namah
72 Om Daaridryanaashinyai Namah
73 Om Priitipushhkarinyai Namah
74 Om Shaantaayai Namah
75 Om Shuklamaalyaambaraayai Namah
76 Om Shriyai Namah
77 Om Bhaaskaryai Namah
78 Om Bilvanilayaayai Namah
79 Om Varaarohaayai Namah
80 Om Yashasvinyai Namah
81 Om Vasundharaayai Namah
82 Om Udaaraangaayai Namah
83 Om Harinyai Namah
84 Om Hemamaalinyai Namah
85 Om Dhanadhaanyakarye Namah
86 Om Siddhaye Namah
87 Om Strainasaumyaayai Namah
88 Om Shubhapradaaye Namah
89 Om Nripaveshmagataanandaayai Namah
90 Om Varalaxmyai Namah
91 Om Vasupradaayai Namah
92 Om Shubhaayai Namah
93 Om Hiranyaprakarayai Namah
94 Om Samudratanayaayai Namah
95 Om Jayaayai Namah
96 Om Mangalaa Devyai Namah
97 Om Vishnuvakshasthalasthitayai Namah
98 Om Vishhnupatnyai Namah
99 Om Prasannaakshyai Namah
100 Om Naaraayanasamaashritaayai Namah
101 Om Daaridryadhvnsinyai Namah
102 Om Devyai Namah
103 Om Sarvopadrava Vaarinyai Namah
104 Om Navadurgaayai Namah
105 Om Mahaakaalyai Namah
106 Om Brahmaavishhnushivaatmikaayai Namah
107 Om Trikaalagyaanasampannaayai Namah
108 Om Bhuvaneshvaryai Namah

Check Also

Shree Maha Lakshmi Chalisa

Lyrics: Shree Maha Lakshmi Chalisa Jai jai shri maha laxmi karu maat tav dhyan Sitkaj …